Kuninkaantie ry – Kungsvägen rf
Stadgar
1. Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Kuninkaantie ry – Kungsvägen rf och dess hemort är Salo stad. Föreningen är tvåspråkig, finska – svenska. Föreningens namn kan även användas enspråkigt.
2. Föreningens syfte och verksamhet
Föreningens syfte är att utveckla Kungsvägen som turistled samt intressebevakning gällande Kungsvägens turism och turistnäringar. Kungsvägen som begrepp betyder en turistrutt som omfattar 22 kommuner från Nådendal till Vederlax i dess omedelbara verkningsområde då stadgarna godkänns. Turistruttens indirekta verkningsområde omfattar alla kommuner i Egentliga Finland, Nyland och Kymmenedalen.
Föreningen arrangerar utbildningar, informationstillfällen och seminarier, deltar aktivt i utvecklandet av turismen i området, utvecklar och förbättrar väglandskap och trafiksäkerhet, verkar som samarbets- och avtalspart gentemot myndigheter samt utvecklar samarbetsnätverket bland aktörerna kring turistleden med beaktande av traditionerna.
Föreningen administrerar turistvägföreningens officiella varumärke.
För sin verksamhet kan föreningen sälja, köpa och äga fast och lös egendom, söka finansiering samt ta emot donationer och testamenten som tjänar föreningens syfte.
3. Medlemmar
Till föreningens ordinarie medlemmar kan godkännas landskapsförbund, kommun, utvecklingsföretag, förening, företag eller annat samfund med rättskapacitet som verkar vid Kungsvägen eller som annars vill stödja föreningens verksamhet. Till understödande medlem kan också godkännas en privatperson eller ett samfund med rättskapacitet som vill understöda föreningens syfte och verksamhet. Föreningens styrelse godkänner ordinarie och understödande medlemmar. Föreningsmötet kan också på styrelsens förslag utse en hedersordförande eller en hedersmedlem. Dessa utmärkelser gäller personer som på betydande sätt har främjat och stött föreningens verksamhet.
4. Anslutnings- och medlemsavgift
Årsmötet beslutar om anslutningsavgiften och den årliga medlemsavgiften som uppbärs av ordinarie och av understödande medlemmar. Hedersordföranden och hedersmedlemmarna betalar inga medlemsavgifter.
5. Styrelse
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som består av en ordförande och 5-10 ordinarie ledamöter samt 5-10 suppleanter som alla väljs på årsmötet. Platserna fördelas enligt följande:
Kommuner eller utvecklingsföretag, över 30 000 invånare 1-2 platser (1-2 suppleanter)
Kommuner eller utvecklingsföretag, under 30 000 invånare 1-2 platser (1-2 suppleanter)
Turistföretag, över 500 000 € omsättning 1-2 platser (1-2 suppleanter)
Turistföretag, under 500 000 € omsättning 1-2 platser (1-2 suppleanter)
Annan aktör (till exempel förening eller stiftelse) 1-2 platser (1-2 suppleanter)
Styrelsemandaten är två kalenderår och endast hälften av styrelsen kan samtidigt stå i tur att avgå. De första att avgå väljs genom lottning. Styrelsens väljer en vice ordförande inom sig samt en sekreterare, kassör och andra nödvändiga funktionärer antingen inom sig eller utom sig. Styrelsen sammankallas av ordföranden, eller när hen är förhindrad, av vice ordföranden då de anser att det behövs eller när minst hälften av styrelseledamöterna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter med ordförande eller vice ordförande inberäknad är närvarande. Röstningar avgörs genom enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandes röst, i val avgör lotten.
På det konstituerande mötet väljs en interimistisk styrelse vars verksamhetsperiod utgår när den första ordinarie styrelsen väljs på det första årsmötet. Den interimistiska styrelsens uppgift är att bereda föreningens budget och verksamhetsplan för det första verksamhetsåret samt att grunda ett medlemsregister.
6. Tecknande av föreningens namn
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.
7. Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.
8. Föreningens möten
På beslut av styrelsen eller föreningsmötet är det möjligt att delta i föreningens möten via telekommunikation eller annat tekniskt hjälpmedel antingen före eller under mötet. Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag inom januari-maj. Varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem har en röst på föreningsmötet. Understödande medlemmar har närvaro- och yttranderätt på föreningsmötet. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller lika avgör ordförandes röst, i val avgör lotten.
9. Sammankallande av föreningens möten
Styrelsen ska sammankalla föreningsmöten minst sju dagar före mötet per brev eller e-post till medlemmarna.
10. Årsmötet
Föreningens årsmöte behandlar följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. mötet väljer ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört
4. mötets arbetsordning godkänns
5. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
6. beslut om att bokslutet fastställs samt att ansvarsfrihet till styrelsen och övriga ansvarsskyldiga beviljas
7. verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs
8. val av styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmar
9. val av verksamhetsgranskare och dennes suppleant
10. övriga ärenden som anges i kallelsen
Om en föreningsmedlem begär att årsmötet ska behandla ett ärende, ska han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.
11. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av stadgarna eller om upplösning av föreningen ska fattas på föreningens möte med minst en tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de avgivna rösterna. Stadgeändringen eller upplösningen av föreningen ska anges i möteskallelsen. Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning.