Kuninkaantie ry:n säännöt

Säännöt
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kuninkaantie ry ja sen kotipaikka on Salon kaupunki. Yhdistys on kaksikielinen suomi-ruotsi. Yhdistyksen nimeä voidaan käyttää myös yksikielisenä.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on Kuninkaantien kehittäminen matkailutienä sekä edunvalvontatehtävät koskien Kuninkaantien matkailua ja matkailuelinkeinoja. Kuninkaantie käsitteenä tarkoittaa matkailutietä, jonka välitön vaikutuspiiri on sääntöjen hyväksymisen aikaan 22 kunnan alueella Naantalista Virolahdelle. Matkailutien välillisessä vaikutuspiirissä ovat kaikki Varsinais-Suomen, Uudenmaan sekä Kymenlaakson kunnat.
Yhdistys järjestää koulutuksia, tiedotustilaisuuksia ja seminaareja, osallistuu aktiivisesti alueen matkailun kehittämiseen, kehittää ja parantaa tienvarsimaisemaa ja liikenneturvallisuutta, toimii yhteistyö- ja sopimustahona viranomaisiin sekä kehittää tienvarren matkailutoimijoiden yhteistyöverkostoa perinnetietoisesti.
Yhdistys hallinnoi matkailutieyhdistyksen virallista tavaramerkkiä.

Yhdistyksen toiminnan toteuttamiseksi yhdistys voi myydä, ostaa ja omistaa tarkoitustaan palvelevaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, hakea rahoituksia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä maakuntaliitto, kunta, kehittämisyhtiö, yhdistys, yritys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka toimii Kuninkaantien varrella tai joka muuten haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtajataho ja 5-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 5-10 varajäsentä. Näissä paikat jakautuvat seuraavasti:
Kunnat tai kehittämisyhtiöt yli 30.000 asukasta 1-2 paikkaa (1-2 varapaikkaa)
Kunnat tai kehittämisyhtiöt alle 30.000 asukasta 1-2 paikkaa (1-2 varapaikkaa)
Matkailuyritykset yli 500.000€ liikevaihto 1-2 paikkaa (1-2 varapaikkaa)
Matkailuyritykset alle 500.000€ liikevaihto 1-2 paikkaa (1-2 varapaikkaa)
Muu toimija (esimerkiksi yhdistys tai säätiö) 1-2 paikkaa (1-2 varapaikkaa)

Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja vain puolet hallituksesta voi kerrallaan olla erovuoroisia. Ensimmäiset erovuoroiset valitaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Perustamiskokouksessa valitaan väliaikainen hallitus, jonka toimikausi päättyy ensimmäisen varsinaisen hallituksen valintaan ensimmäisessä vuosikokouksessa. Väliaikaisen hallituksen tehtävänä on valmistella ensimmäisen toimintavuoden budjetti ja toimintasuunnitelma sekä perustaa jäsenrekisteri.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen lakkauttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen lakkauttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen lakkauttamisesta. Yhdistyksen lakatessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen lakkauttamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.